Werksafbakening

Graad 4

VAK

SW – AARDYKSKUNDE

AFBAKENING

Nuwe woorde is belangrik.

Bl 48, 50, 51, 53, 55, 58, 60, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 78, 79.

ONTHOU BLOU BLOKKIES MET NUWE WOORDE

AFRIKAANS

147 Lydend+Bedrywend+Afkortings

138 Verkleining. 18,28 – Meervoude

168 nr 9 – Korrekte vorm van woorde.

178 nr 7 – Trappe van vergelyking + 187

183 Enkelvoudige sinne

NW en TEG

143, 147, 154, 160, 161, 169 – Net sleutelbegrippe en woorde.

157, 164, 165, 168, 176, 177, 178, 180, 181, 188 – Als

WISKUNDE

Plekwaardes Bl 5

Ontbrekende Getalle Bl162

Uitgebreide Notasie Bl 163

Afronding naaste 10, 100 en 1000 Bl 163

Optel en Aftrek (opbreukmetode en onder mekaar) Bl 122

Langmaal en Langdeel bl 100 en 150

Breuke * + en – (bl 114) * Vergelyk (>, <, = ) bl 166

  • * Ekwivalente breuke ( Bl 116) * Breuke bl 182 en 183

Data : * Telmerktabel (Bl34,35) * Staafgrafiek ( Bl 37/38)

  • * Sirkeldiagram Bl 39, 136

Massa: * Skale (bl 169) * Herlei ( Bl 170)

2D en 3D vorms Bl 43 en 79

Omtrek/oppervl/Volume (bl 190, 191, 192, 193, 194, 195)

Patrone : * Vloeidiagramme Bl 142 en 143 * Tabelle Bl 206/207

ENGELS

Adjectives

Proper Nouns

Nouns

Verbs

Occupations

Collective Nouns

Past Tense

Present Tense

Plurals

Prepositions

Idioms

SW – GESKIEDENIS

Bl 115, 116, 117, 118, 124, 129, 131, 136, 137, 142, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 154, 155

ONTHOU BLOKKIES MET NUWE WOORDE

PSW

JUFFROU SAL AFBAKENINGS UITDEEL.

Graad 5

VAK

SW – AARDYKSKUNDE

AFBAKENING

WEER KLIMAAT + PLANTEGROEI VAN SUID – AFRIKA

EENHEID 1-4

MINERALE EN MYNBOU IN SA

EENHEID 1-3

AFRIKAANS

Gebruik vasleggingsoefening op bl 181 -192 as riglyn vir eksamen

VANAF: Afleidings – Voorsetsels

NW en TEG

Alle sleutelwoorde en begrippe

Bl 162 – 207

Hersiening Bl 166, 184, 194 en 208

WISKUNDE

Plekwaardes

Afronding/Skatting

Optel en Aftrek

Vermenigvuldiging en Deël

Getalsinne

Omgekeerde bewerkings,

Getalpatrone en Vloeidiagramme

Faktore en Veelvoude

Tyd (bl 28-31)

Datahantering

2D en 3D vorms

Breuke,

Lengte

Massa

Temperatuur

Transformasies

Omtrek

Oppervlak en Volume

Posisie en Beweging.

ENGELS

Revisions p. 130, 140, 148, 158, 167

Language toolbox p. 176, 177, 178, 179, 180

SW – GESKIEDENIS

Onderwerp 4: Eenheid 1 – 11

Bladsye 148 – 161 (Kyk veral na aktiwiteite as voorbeeld)

Kwartaalassessering Bl 162 en 163 – Oefen vir eksamen

PSW

4de Kwartaal Bl 142 – 153

Graad 6

VAK

SW – AARDYKSKUNDE

AFBAKENING

Bl 50 – 93. Nie aktiwiteite nie.

Alle nuwe woorde bl 50 – 93

AFRIKAANS

Leestekens bl 31, 45,56

Voornaamwoorde Bl32

Sinsoorte bl 33

Taalfokus Bl55

Ontkenning bl 57

Deelwoorde Bl 67

Aksenttekens Bl 69

Idiome Bl 79

Afkortings bl 81

Voorsetsels bl 93

Spelling bl 104 en 105

Enkelvoudige sinne bl 92, 117, 129

Hoof en hulpwerkwoorde bl 116, 118

Lydende en Bedrywende Bl 140, 141, 221

Vergelykings bl 151

Antonieme, Sinonieme, Homonieme, Homofone Bl 139

Voegwoorde bl 153

Direkte en Indirekte rede bl 164, 219, 44.

Skryftekens Bl 176, 177

Afleidings bl 187

Smestellings bl 188

Woordsoorte bl 199, 200, 201

NW en TEG

Departementele Vraestel – Die hele jaar se werk.

Vorige jare se vraestelle sal deurgewerk word

WISKUNDE

Tel, rangskik, vergelyk en stel heelgetalle voor.

Tyd

Massa

Optel, Aftrek, Vermenigvuldig en Deel

Simmitrie

Datahantering

Gewone breuke / Desimale breuke

Persentasies

Numeriese Patrone

Bekyk voorwerpe

Transformasies

Temperatuur

Meting

Eienskappe van 2D en 3D vorms

Kapasiteit en Volume

Lengte

Omtrek en Oppervlak

Getalsinne

Ligging en verskuiwing

Waarskynlikheid

Meetkundige patrone.

ENGELS

Departementele vraestel – Die hele jaar se werk.

Vorige jare se vraestelle sal deurgewerk word

SW – GESKIEDENIS

Bl 143 – 193

PSW

Bl 158 – 180

Graad 7

VAK

SW – AARDYKSKUNDE

Kwartaal 3 Eenhied 1-3

Kwartaal 4 Eenheid 1-3

AFRIKAANS

Afleidings

Samestellings

Tye v/d werkwoord

Samestellende afleidings

Basis/Stam

Verkleining

Meervoud

Soorte sinne

Voornaamwoorde

Voegwoorde

Alles in leesboek oor poësie.

NW

Bl 102, 103, 104, 109, 110, 114, 117, 118, 121, 122, 123, 126, 132, 133,

139, 140, 141, 142, 143, 147, 150, 153, 158, 160, 161, 162, 163, 168, 169,

172, 173, 174, 175.

WISKUNDE

Telgetalle

Eksponente

Meetkunde van reguitlyne

Konstruksies

Meetkunde van 2D vorms

Gewone breuke

Desimale breuke

Oppervlakte en omtrek van 2D vorms.

Funksies en Verwantskappe

Buite oppervlakte en volume van 3D voorwerpe

Algebraiiese Uitdrukkings

Numeriese en Meetkundige patrone

Algebraiise Vergelykings

Grafieke

Transformasiemeetkunde

Meetkunde van 3D voorwerpe

Heelgetalle

Datahantering (Tema 24-26)

Waarskynlikheid

*Meer in-diepte afbakening sal volg.

EBW

Opsommings word aan leerders gegee

ENGELS

Comprehension

Work with words

Language structure

Conventions

p. 266 – 273 in textbook.

SW – GESKIEDENIS

Bl 125 -168

LO

Sal saam leerders afbakening in klas doen

SKEPPENDE KUNSTE

Visuele Kunste: Bl 227-229, 232, 233, 236 Bl 248, 269

Drama: 77, 79, 83, 84, 86, 88-90, 93-97, 99, 106, 113, 115, 118, 121, 136

TEGNOLOGIE

Platinum bl 32-38, bl 42,43, 58 (opsomming), 73 (Strukture),

86 (opsomming), 87 (Herwinning), 121, 126 , 134 (opsomming),

Kukke en katrolle, 146 (opsomming), Noodsituasie: bl 161 (Skuiling),

167 – 168 (Voedsel), 170 -173.