Leerlingraadverkiesingsprosedures

Die volgende prosedures in oorleg met die Prinsipaal word gevolg by die jaarlikse
verkiesing van leerlingraadslede:

1. Leerders: Stemme:

 • Die Gr.6 leerders stem vir ‘n aantal leerders (Die grootte van die groep sal 24 leerders wees) vir leierskap vanaf ‘n alfabetiese lys wat alleenlik Gr.6 leerders se name bevat.
 • Stemme vind in pen plaas.
 • Die DPO hou toesig oor hierdie hele proses. Neem alle lyste op en plaas dit in ‘n koevert waarop die volgende inligting reeds aangebring is: stembriewe leerling
 • BL verteenwoordiger monitor die stem-proses

Graad                                  : _________
Aantal leerders in graad : _________
Aantal stembriewe           : _________
Aantal afwesighede         : _________
DPO                                    : _________

 • Koeverte word in ‘n plek van veiligheid bewaar.
 • Die DPO plus ‘n onafhanklike persoon soos aangewys deur die Prinsipaal verwerk die data. Na afhandeling word stembriewe teruggeplaas in die koeverte. Koeverte word geseël en in die kluis gebêre tot Oktober van die daaropvolgende jaar.
 • Geen stembriewe mag die perseel verlaat nie.

2. Personeel: Stemme:

 • Die personeel ontvang ‘n alfabetiese graadlys van Gr.6 leerders waarop vir ‘n aantal (grootte van groep en behoefte van die skool bepaal die aantal) leerders gestem word.
 • Alle personeel kan stemme uitbring.
 • Stemme geskied in pen.
 • Stemme in ‘n koevert geplaas deur die DPO.
 • ‘n Personeellid bly buite stemming indien sy/haar kind betrokke is.
 • Die DPO plus ‘n onafhanklike persoon soos deur die Prinsipaal aangewys verwerk die data en lê dit eers aan die Prinsipaal voor of in sy afwesigheid aan sy gevolmagtigde.
 • Geen stembriewe mag die personeelkamer ongeseël verlaat nie.
 • Alle personeel het die reg om te stem. Personeel wat nie vir almal kan stem nie bly buite stemming.
 • Die DPO en onafhanklike persoon soos aangewys deur die Prinsipaal kontroleer en tel personeelstemme. BL lid monitor die stem-proses.
 • Tydens die stem-proses word
  • die personeel en leerders se stemme
  • die dissiplinêre stelsel se punte (meriete) weer in berekening gebring om ‘n rangordelys saam te stel.

3. Hantering / verwerking van data/stemme:

 • Die DPO plus die onafhanklike persoon verwerk alle data van:
  • leerlingstemme wat 40% tel
  • personeelstemme wat 40% tel
  • Dissiplinêre stelsel 20% (meriete) op ‘n rekenaarprogram wat by die skool aangebring is.
 • Uit bogenoemde inligting word ‘n lys in rangorde van punte/stemme verwerf opgestel.
 • Die hoof en bestuurspan kontroleer die rangordelys en lê dan ‘n alfabetiese lys aan die personeel voor.
 • Verkiesing van hoofleiers: sien Aanhangsel A
 • Stembriewe word verseël en in die kluis gebêre tot Oktober van die daaropvolgende jaar.
 • Geen inligting mag die perseel verlaat nie. Alle inligting is vertroulik en word ook so hanteer.

4. Bekendmaking van leiers:

 • Die nuwe leiers word verkieslik voor die eindeksamen aangekondig.
 • Die hoofleiers en onderhoofleiers word gedurende die Bekroningsaand bekend gemaak.

5. Leieropleidingskamp:

 • Die DPO tesame met die leierskampkomitee staan aan die hoof van die organisasie- en alle ander reëlings.
 • Die kamp vind plaas aan die begin van die nuwe skoolkwartaal.
 • Tydens hierdie kamp word leiers deur die voog (de) opgelei om hul werksaamhede korrek uit te oefen. Die erekode word uitgehandig en bespreek.
 • Personeel is behulpsaam by opleiding van leiers.

6. Aanwys van addisionele leiers:

 • Geen aanwys van addisionele leiers sal plaasvind nie.

7. Portefeuljes

 • Die bestuur besin oor portefeuljes wat toegeken word aan leerlingraad na gelang van behoefte.

8. Nuwe leerlinge

 • Nuwe leerders wat by hul vorige skool op die leerlingraad gedien het, word op meriete hanteer na oorlegpleging met die Prinsipaal van die vorige skool (bv. deur middel van ‘n telefoniese gesprek t.o.v. betrokke leerder; skriftelike bewys as verkose lid).
 • Alvorens die betrokke leerder opgeneem word in die leerlingraadspan, word hy/sy egter in ons omstandighede waargeneem.

**** **** Hierdie prosedures kan van tyd tot tyd na gelang van die behoefte en omstandighede van die skool deur die Prinsipaal in samewerking met die bestuurspan, komitee en personeel insette gewysig word. Die beleid word bespreek met die BL en word afgeteken.

Aanhangsel A:

 • Nadat leiers aangewys is stem die leiers en personeel vir ‘n hoofseun en hoofdogter. Dui aan met die simbole HS en HD. Stem vir 2 onderhoofseuns (OHS) en 2 onderhoofdogters (OHD). Personeel se stemme tel 50% en die leiers se stemme tel 50%
 • By ‘n gelykop uitslag stem personeel en leerders weer. Indien die stemme weer gelykop is gaan terug na die rangordelys en kyk wie die meeste stemme op daardie lys verwerf het.

Hierdie beleid is deur die Beheerliggaam van Laerskool A.G. Visser goedgekeur op die 23ste dag van Oktober 2018.