Etos & Erekodes

Etos

As Ouers, Personeel en Leerders aanvaar ons die volgende:

 • Laerskool A.G.Visser is gefundeer in bybelse beginsels en dit word van elkeen verwag om dit uit te leef.
 • Die gesin is die primêre opvoedingsbasis van elke leerder.
 • Daar word van die leerders verwag om volwasse persone se gesag te erken en dit ook te aanvaar.
 • Volwassenes sal poog en daarna streef om elke leerder met liefde, geduld en begrip te lei en te ondersteun.
 • Die belange van die skool word bo eie belange en behoeftes gestel.
 • Daarom sal gepoog word om te alle tye deur ons gedrag, optrede, taal en denke die goeie naam van die skool uit te dra, te bevorder en gestand te doen.
 • Die beginsels van vreedsame naasbestaan word erken.
 • Leerders en opvoeders is in ‘n vennootskap betrokke en daarom moet daar deurentyd gebou word aan wedersydse positiewe gesindhede.
 • Hoë standaarde is ononderhandelbaar en moet behou en steeds verder verhoog word om sodoende te voldoen aan die behoeftes van die tyd.
 • ‘n Positiewe en gesonde leerkultuur is dus van deurslaggewende belang.
 • Die beginsel van gebalanseerdheid word onderskryf en daarom streef elkeen daarna om dit uit te leef deur op ‘n verskeidenheid van terreine, binne bepaalde vermoëns en beperkings, betrokke te raak en ‘n bydrae te lewer.

Erekode vir Leerders

As Leerder respekteer ek:

 • Die voorreg om onderwys te mag ontvang.
 • Die reëls, beginsels en doelstellings van my skool.
 • Die eiendom en toerusting wat tot my beskikking gestel word.
 • Die opvoeders wat oor my aangestel is, sodat hoë gehalte onderwys aan my voorsien kan word.

As Leerder strewe ek daarna:

 • Om die bybelse karakter van my skool uit te leef en uit te bou.
 • Om ander te beinvloed om ook voorbeeldig en trots te lewe.
 • Om betrokke te wees en te presteer na die beste van my vermoë op die terreine van akademie, kultuur en sport.
 • Om eerlik, opreg, getrou en vriendelik te wees.
 • Om myself en my omgewing netjies en rein te hou.
 • Om hulpvaardig te wees en my medemens te dien.

As Leerder sal ek:

 • Die byeenkomste van my skool bywoon en ondersteun.
 • Die skool help uitbou om dit die beste skool te maak.
 • Die regte van opvoeders te respekteer.

As Leerder sal ek nie:

 • Die beeld of karakter van my skool op enige gebied benadeel nie.
 • My gegewe talent(e) verwaarloos nie.

Erekode vir Onderwysers

 • Ek glo dat die bybelse beginsels oor my ganse lewe beskik.
 • Ek glo dat ek myself moet rig en laat lei deur die norme en waardes van die skool asook die gemeenskap waarbinne ek bly en/of werksaam is.

Ek beloof verder die volgende:

 • Dat ek nie selfsugtig sal waak oor my kundigheid nie, maar dit sal aanwend tot voordeel vam Laerskool A.G.Visser, sodat ons skool sal groei en sy plek in die samelewing kan volstaan.
 • Dat ek lojaal sal wees teenoor my skool, sodat die beeld van die skool na buite sal getuig van werkstrots en professionaliteit.
 • Dat ek my verbind tot selfdissipline en eensgesindheid.
 • Dat ek my aan billike gesag sal onderwerp.
 • Om ‘n gelukkige werksklimaat en skoolatmosfeer te skep deur middel van integriteit, vertroue, ‘n sin vir humor, verdraagsaamheid en entoesiasme.
 • Om regverdig teenoor personeel en leerders op te tree.
 • Dat ek na medepersoneel en leerders sal uitreik in liefde en empatie.

Erekode vir Ouers

Elke ouer van Laerskool AG Visser verbind hulle tot:

 • Die opvoeding van leerders tot verantwoordelike en selfstandige besluitnemers.
 • Die kweek van ‘n pligsbesef by leerders.
 • Die handhawing van dissipline by leerders.
 • Die hantering van die opvoeders en bestuur met die nodige respek.
 • Die aanvaarding van die skoolreels en -beleide en die bevordering daarvan by die leerders.
 • Die respek vir die skoolomgewing en die skoolfasiliteite.
 • Die erkenning van die multikulturaliteit en andersheid van mede-ouers en dat hulle so sal optree dat hulle nie die menswaardigheid van ander ouers sal aantas nie.
 • Die respek vir nie-onderwyspersoneel en besoekers.

Die bydraes tot die gladde verloop van die skoolorganisasie deur administratiewe personeel en terreinwerkers word hoog aangeslaan, daarom sal ouers ook hierdie personeel met agting hanteer.